Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alfa Sistema Dominika Gwiazda z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Mariana Hemara 3, 80-280 Gdańsk, NIP: 588 181 78 43, REGON: 222139720 (dalej „Administrator”).

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– sprzedaży produktów oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
– przesyłania wiadomości związanych ze sprzedażą produktów oraz realizacją usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),
Przekazując dane osobowe wyrażają Państwo równocześnie zgodę na ich ewentualne udostępnienie podmiotom zależnym, zaangażowanym w wykonanie dla Państwa zlecenia lub udzielenie odpowiedzi (np. podwykonawcom – montażystom, kurierom, usługodawcom świadczącym usługi pocztowe itp.).
Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom lub osobom trzecim nie włączonym w proces realizacji zleceń lub udzielenia odpowiedzi, tym samym nie są wykorzystywane na potrzeby inne niż te, dla których je pierwotnie uzyskano. Wyjątek stanowią sytuacje wynikające z obowiązującego prawa, np. nakaz sądowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
– ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu).
– jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
– w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
– jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
– ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie zbieramy danych osobowych oraz nie mierzymy zachowań naszych klientów, żeby wysyłać zindywidualizowane oferty.
W razie pytań, wszelkie informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres email: biuro@alfa-floors.pl